× Vul hier al uw gegevens in om te registreren. Al de velden zijn verplicht!

Ticket Control   Registreren

@

Algemene verkoopsvoorwaarden Ticket Control


Gegevens Ticket Control

Ticket Control is een onderdeel van Brainview BVBA

Brainview BVBA
Lozijde 71
2275 GIERLE
BE 0841.740.858

E-mail: info@ticketcontrol.be
www.ticketcontrol.be

Art. 1. Toepassingsgebied algemene voorwaarden

 • 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen Ticket Control, onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brainview, met ondernemingsnummer BE 0841.740.858 (Hierna genoemd “Ticket Control”) en de gebruikers van de diensten van Ticket Control (hierna genoemd: “de Klant”).
 • 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming tot afwijking.
 • 1.3. In het geval een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de andere bepalingen steeds onverkort van toepassing.
 • 1.4. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Ticket Control en de Klant.

Art. 2. Kennisname- en aanvaarding

 • De algemene voorwaarden worden integraal aan de Klant ter beschikking gesteld bij elke bestelling, opdat hij kennis kan nemen van de algemene voorwaarden. De uitdrukkelijke toestemming van de Klant met de algemene voorwaarden is noodzakelijk voor de totstandkoming van elke overeenkomst. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn eveneens te allen tijde ter beschikking van de klant op de website www.ticketcontrol.be .

Art. 3. Totstandkoming overeenkomst

 • 3.1. Overeenkomsten tussen Ticket Control en de Klant komen tot stand door middel van een bestelling op de website www.ticketcontrol.be . Hier worden alle stappen van het bestellingsproces uitgelegd aan de Klant. Door het verkoopproces te doorlopen en de bestelling te plaatsen bevestigt de Klant dat hij over de nodige bekwaamheid beschikt om deze overeenkomst aan te gaan, of minstens over de toelating beschikt van zijn of haar voogd.
 • 3.2. De bestelling van tickets wordt pas definitief na betaling van de prijs. Alle betalingen gebeuren via Sofort Bank (www.sofort.com).

Art. 4. Ticket Control als tussenpersoon

 • 4.1. Ticket Control handelt louter in de hoedanigheid van tussenpersoon tussen de Organisator van het evenement en de Klant. Dienvolgens kan Ticket Control niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer de omkadering van het evenement, wijzigingen in de programmatie (plaats, prijs of tijdstip) of gebeurlijke annuleringen.
 • 4.2. Terugbetalingen in geval van gebeurlijke annuleringen vallen ten laste van de Organisator van het evenement. Ticket Control kan hiervoor derhalve niet worden aangesproken.
 • 4.3. Transactiekosten kunnen nooit worden teruggevorderd.

Art. 5. Persoonsgegevens (wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)

 • 5.1. De Klant geeft Ticket Control bij het plaatsen van een bestelling uitdrukkelijk de toelating om zijn persoonlijke gegevens te verwerken. Ticket Control verbindt zich ertoe deze persoonlijke gegevens enkel en alleen voor intern gebruik aan te wenden, evenals promotiedoeleinden vanwege Ticket Control. Ticket Control verbindt zich er tevens toe enkel die gegevens te vereisen die relevant zijn voor de doeleinden van identificatie van de Klant.
 • 5.2. De gegevens kunnen door de Klant tevens te allen tijde geraadpleegd en gewijzigd worden indien nodig.
 • 5.3. De Klant kan Ticket Control verzoeken geen verder gebruik te maken van zijn persoonsgegevens, bijvoorbeeld om geen verdere informatie te ontvangen vanwege Ticket Control.

Art. 6. Beschikbaarheid van de tickets

 • Na betaling van de bestelde tickets, krijgt de Klant een e-mailbericht met de bevestiging van de bestelling evenals een melding dat zijn tickets beschikbaar zijn op www.ticketcontrol.be, waarna hij deze, na inloggen, kan downloaden.

Art. 7. Aansprakelijkheid

 • 7.1. Ticket Control kan enkel worden aangesproken voor in geval van technische storingen op de Website die ertoe leiden dat de Klant de aangekochte tickets niet ontvangt op het aangegeven e-mailadres. In een dergelijk geval zal Ticket Control overgaan tot terugbetaling van de aangekochte tickets binnen een termijn van maximaal 30 dertig dagen.
 • 7.2. De aansprakelijkheid van Ticket Control is in elk geval beperkt tot de waarde van de aangekochte tickets.
 • 7.3. De Klant is zelf aansprakelijk voor de opgave van een foutief e-mailadres, evenals voor een foutieve opgave van hoeveelheid tickets, foutieve keuze van evenement,… .

Art. 8. E-tickets

 • 8.1. De Klant staat zelf in voor zijn tickets. Hiermee wordt bedoeld dat hij zelf de tickets dient mee te brengen naar het evenement. Hij staat zelf in voor de correcte en volledige weergave van de tickets, zodat de tickets kunnen worden gevalideerd.
 • 8.2. Onleesbare tickets kunnen niet gevalideerd worden. De toegang tot het evenement zal de Klant bijgevolg geweigerd worden.
 • 8.3. De tickets zijn persoonlijk en kunnen niet gekopieerd, doorgegeven of doorverkocht worden. Deze acties kunnen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. De identiteit van de Klant kan op het ogenblik van het scannen aan de ingang van het evenement gecontroleerd worden.
 • 8.4. Elk ticket kan slechts één maal gevalideerd worden, op het evenement dat op het ticket vermeld wordt (op die datum). In het geval dat een ticket werd gedupliceerd, zal het ticket geweigerd worden vanaf de tweede maal dat het ticket wordt gescand.
 • 8.5. Tickets zijn niet inruilbaar.

Art. 9. Herroepingsrecht

 • 9.1. Vermits Ticket Control tickets levert voor evenementen op bepaalde data, wordt het wettelijk herroepingsrecht uitgesloten, conform art. 53, 12° Wetboek Economisch recht, boek VI. Het betreft immers diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, die voorzien in een bepaalde datum of periode van uitvoering.
 • 9.2. Tickets worden derhalve vanaf de bestelling als definitief beschouwd.

Art. 10. Intellectuele eigendom

 • Alle modellen van de tickets, grafische ontwerpen en informaticasoftware die door Ticket Control werden ontwikkeld, blijven eigendom van Ticket Control en mogen in geen enkel geval nagebootst, gepubliceerd, gekopieerd worden.

Art. 11. Klachten

 • Klachten, vragen en problemen met betrekking tot de diensten van Ticket Control kunnen enkel worden gericht tot info@ticketcontrol.be. Klachten zijn enkel ontvankelijk wanneer zij binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf kennisname van het probleem door de Klant, ter kennis worden gebracht aan Ticket Control.

Art. 12. Nietigheid

 • In het geval één van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn, tast dit niet de nietigheid aan van de rest van de algemene voorwaarden. De nietige bepalingen worden vervangen door de bepaling die het best aansluit bij de gemeenschappelijke bedoeling van partijen en dit na heronderhandeling tussen partijen over de desbetreffende bepaling.

Art. 13. Toepasselijk recht en territoriale bevoegdheid

 • 13.1. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten met Klanten, alsook in geval van geschil.
 • 13.2. Elk geschil kan enkel worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.

Art. 14. Bewijs

 • Partijen aanvaarden binnen het kader van hun onderlinge relaties uitdrukkelijk het elektronisch bewijs (zoals onder meer e-mail,…).